Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ogłasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.


Informacje ogólne.
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Pod Lasem 62, 44 - 210 Rybnik jest spółką komunalną, w której większość udziałów posiada Miasto Rybnik. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2020 r., poz. 1907 t.j. z późn. zm.). Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z obowiązkiem świadczenia osobistego.

 

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu musi spełniać następujące wymagania :
 1. posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze, lub ekonomiczne lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, odpowiednio w kierunkach analogicznych do wyżej wymienionych,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 3. oznaczać się brakiem karalności za przestępstwa określone na mocy odrębnych przepisów,
 4. posiadać co najmniej 10–letni okres zatrudnienia na podstawie umowy
  o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. posiadać znajomość funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych,
 6. posiadać znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego,
 7. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółkach prawa handlowego oraz ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. Oferta kandydata musi zawierać: 

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy, zawierający podpisaną klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, (w tym oceny kwalifikacji kandydatów i spełnienia wymogów formalnych), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE z dnia 4.5.2016 r. nr 119/1) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie,
 3. oświadczenie o:

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- posiadaniu znajomości funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; znajomości zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych, 

- posiadaniu znajomości ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania funkcji członka zarządu w spółkach handlowych oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikającym z przepisów prawa,

- zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,

- zapoznaniu się z Regulaminem Postępowania Kwalifikacyjnego na funkcje Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,

- nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, karnoskarbowego ani dyscyplinarnego,

- o niespowodowaniu żadnych strat majątkowych w obecnym ani w poprzednich miejscach pracy bądź świadczenia usług zarządzania,

- nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika; nie byciu zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę; nie świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- nie byciu zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę; nie świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

- nie prowadzeniu aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki;

- złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ((tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 342 z późniejszymi zmianami) ) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie,

 1. zaświadczenia:

- aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK (do trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia oferty),

- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia oferty),

 1. pisemną syntetyczną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego,
 2. kopie dyplomów ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje
  o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy kandydatów, w tym doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

Kopie dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów.

4. Pisemne oferty kandydatów należy złożyć w kancelarii Spółki przy ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godziny 13:00 lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z podaniem adresu Spółki oraz z dopiskiem stanowiska, na które kandydat aplikuje:

„Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Nie otwierać”.

 

 1. W przypadku zgłoszenia listownego decyduje data i godzina wpływu do Spółki.
 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 3. Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. w godz. od 8.00 do 13.00, w dniach pracy Spółki, w siedzibie Spółki (w Biurze Spółki i Kontroli Wewnętrznej) , pok. nr 23, II piętro, budynek administracji 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62. Zakres informacji obejmuje:
  1. odpis z KRS zawierający aktualne dane,
  2. sprawozdanie finansowe i zarządu za 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania spółki,
  3. umowę Spółki,
  4. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2025,
  5. Uchwała Nr 20/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
  6. Wniosek wraz z taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy

 

 1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata w zakresie zagadnień, których przedmiot obejmuje:

 

 1. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 2. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 3. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce prawa handlowego oraz wiedzę o zakresie działalności Spółki z sektora branży wodno – kanalizacyjnej,
 4. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółek prawa handlowego,
 5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 6. pisemną syntetyczną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego przygotowana przez kandydata i omówiona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania powodów, zakończyć postępowanie konkursowe, bez wyłonienia kandydata na członka Zarządu.
 2. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów drogą elektroniczną.
 3. Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na funkcje Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku dostępny jest
  w siedzibie Spółki (w Biurze Spółki i Kontroli Wewnętrznej), pok. nr 23, II piętro, budynek administracji 44-210 Rybnik , ul. Pod Lasem 62 oraz na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika, oraz stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku https://pwik-rybnik.pl / .