KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62 zgodnie z treścią art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ogłasza wprowadzenie nowych taryf stawek i opłat za wodę i ścieki, które obowiązywać będą od 7 września 2021 do 6 września 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem zawartym w poniższym załączniku.