Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku przypomina Państwu o zabezpieczeniu wodomierzy i studzienek wodomierzowych na działkach. Powyższy obowiązek wynika z § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz  z umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zgodnie z którymi odbiorca ma  obowiązek utrzymania,  czy to pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest wodomierz, czy to studzienki wodomierzowej w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych.
Poniżej przypominamy, jakie działania należy podjąć, by nie doprowadzić do zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych:
- zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnić drzwi i okna,
- zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem lub pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym nie chłonącym wody tak, aby możliwy był odczyt stanu wodomierza,
- dokonać oczyszczenia studzienek wodomierzowych – usunąć z nich wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu,
- przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia należy ocieplić,
- jeżeli instalacja wodociągowa używana jest tylko latem – należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.
 Powyższe czynności wykonuje właściciel nieruchomości.
Jednocześnie PWiK Rybnik przypomina, aby nie składować śniegu i lodu na uzbrojeniu ulicznej sieci wodno-kanalizacyjnej, tj. na zasuwach, kratkach ściekowych, pokrywach studni wodomierzowych i kanalizacyjnych.

  •  Co robić, gdy jednak pojawi się problem?

W przypadku wystąpienia awarii wodomierza lub przyłącza spowodowanych niskim temperaturami należy zgłosić ten fakt  u Dyspozytora PWiK Rybnik, tel. 32 43 280 19 (telefon czynny całą dobę) lub skorzystać z formularza elektronicznego zgłoszenia awarii. Usługa wymiany uszkodzonego wodomierza wskutek działania mrozu jest odpłatna, dlatego zachęcamy Państwa do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.