I. USŁUGI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ WODY I ODPROWADZANIEM ŚCIEKÓW

 
  1. Dokumentacja techniczna
 
 

Wydanie warunków technicznych przebudowy uzbrojenia wod. lub/i kan. w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z uzbrojeniem wod.-kan.

Szt

82,90

8%

 

2. Gospodarka Wodomierzowa

 

1

Montaż wodomierza radiowego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na przygotowanym podejściu wodomierzowym - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

477,60

8%

 

2

Montaż wodomierza radiowego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na przygotowanym podejściu wodomierzowym - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

477,60

23%

 

3

Montaż wodomierza radiowego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (moduł własnością odbiorcy)- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

Szt.

331,60

8%

 

4

Montaż wodomierza radiowego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (moduł własnością odbiorcy)- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

331,60

23%

 

5

Inne prace na instalacji wewnętrznej w zakresie gospodarki wodomierzowej

Szt.

Wycena

indywidualna

8%

 

6

Inne prace na instalacji wewnętrznej w zakresie gospodarki wodomierzowej

Szt.

Wycena

indywidualna

23%

 

7

Plombowanie wodomierza - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

142,09

8%

 

8

Plombowanie wodomierza - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

142,09

23%

 

9

Konfiguracja modułu radiowego w jednej lokalizacji wskazanej przez usługodawcę - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

140,15

8%

 

10

Konfiguracja modułu radiowego w jednej lokalizacji wskazanej przez usługodawcę - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

 

 

Szt.

140,15

23%

 

11

Ekspertyza wodomierza kołnierzowego – odpłatna w przypadku potwierdzenia poprawności działania wodomierza

(usługa obejmuje prace pomocnicze PWiK Rybnik przy ekspertyzie, koszt ekspertyzy Okręgowego Urzędu Miar, koszt przesyłki kurierskiej)

Szt.

Wycena indywidualna

23%

 

12

Ekspertyza wodomierza o średnicy DN 15 do DN 40 - odpłatna w przypadku potwierdzenia poprawności działania wodomierza (usługa obejmuje prace pomocnicze PWiK Rybnik przy ekspertyzie, koszt ekspertyzy Okręgowego Urzędu Miar, koszt przesyłki kurierskiej)

Szt.

Wycena indywidualna

23%

 

II. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW NA OBSZARZE DZIAŁANIA PWIK SP. Z O.O. W RYBNIKU

 

1

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub z przydomowych oczyszczalni ścieków (1 kurs)

szt.

233,00

8%

 

2

Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek właściciela

szt.

102,40

8%

 

3

Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek właściciela

szt.

102,40

8%

 

4

Dowóz wody samochodem o poj. 1 m3 - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody

h

136,70

8%

 

5

Dowóz wody samochodem o pojemności 5 m3 - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody

h

280,70

8%

 

 

6. Usługi projektowe

 
  1. Na opracowanie planów sytuacyjnych przyłączy wod.-kan. na terenie działalności PWiK Sp. z o.o.

1)

Wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej zlokalizowanej na posesji Inwestora

szt

457,38 *

23%

 

2)

Wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza wody lub kanalizacji sanitarnej z włączeniem do sieci poza posesją Inwestora

szt

522,72*

23%

 

3)

Wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z włączeniem do sieci poza posesją Inwestora

szt

784,08*

23%

 
  1. Na opracowanie projektów budowlanych przyłączy wod.-kan. na terenie działalności PWiK Sp. z o.o.

1)

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej zlokalizowanej na posesji Inwestora

Szt.

617,76*

23%

 

2)

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wody lub kanalizacji sanitarnej w łączeniem do sieci poza posesja Inwestora

 

694,98*

23%

 

3)

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z włączeniem do sieci poza posesją Inwestora

 

1 003,86*

23%

 

  • W przypadku, gdy urządzenia wod.-kan. krzyżują się z urządzeniami podziemnymi nie będącymi własnością PWiK Sp. z o.o. – wymagane jest pozyskanie stosownych uzgodnień. PWiK Sp. z o.o. uzyska stosowne uzgodnienia na koszt Inwestora. Koszt dodatkowych uzgodnień w wysokości odpowiadającej stawkom obowiązującym w dniu realizacji zlecenia, zostanie doliczony do cen wykonania projektów przedstawionych powyżej.

 

III. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA KANALIZACJI

 

1

Nadzór nad włączeniem do sieci kanalizacyjnej – rozbudowa sieci

h

163,80

23%

 

2

Nadzór nad włączeniem do sieci kanalizacyjnej - każde następne rozpoczęte 30 minut – rozbudowa sieci

0,5 h

81,90

23%

 
  1. Wykonanie podłączeń od studzienki do budynku wraz z robotami ziemnymi
 
 

Roboty budowlano - montażowe

       
 

1) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego *****

mb

315,10

23%

 
 

2) Wejście do budynku przez ścianę piwnicy

szt.

187,80

23%

 
 

3) Studzienka rewizyjna fi 315/fi 425

szt.

694,00

23%

 
 

4) Klapa zwrotna kan. fi 110

szt.

241,90

23%

 
 

5) Klapa zwrotna kan. fi 160

szt.

289,70

23%

 

2. Wykonanie podłączeń od studzienki do budynku bez robót ziemnych

 
 

Roboty budowlano – montażowe

       
 

1) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

mb

88,80

23%

 
 

2) Wejście do budynku przez ścianę piwnicy

szt.

187,80

23%

 
 

3) Studzienka rewizyjna fi 315/fi 425

szt.

694,00

23%

 
 

4) Klapa zwrotna kan. fi 110

szt.

241,90

23%

 
 

5) Klapa zwrotna kan. fi 160

szt.

289,70

23%

 

IV. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA WODOCIĄGÓW

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz wykopem

 

1

Nadzór nad wykonaniem włączenia do sieci wodociągowej – rozbudowa sieci

h

163,80

23%

 

2

Nadzór nad włączeniem do sieci wodociągowej - każde następne 30 minut – rozbudowa sieci

0,5 h

81,90

23%

 

4

Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 32-40 wraz z wykopami*****

mb

309,30

23%

 

5

Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 50-63 wraz z wykopami*****

mb

329,80

23%

 

6

Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy powyżej fi 63 wraz z wykopami*****

mb

Wycena indywidualna

   

Wykonanie przyłącza wodociągowego bez wykopu

 

1

Wykonanie przyłącza wodociągowego PE fi 32-40 bez wykopu

mb

74,80

23%

 

2

Wykonanie przyłącza wodociągowego PE fi 50-63 bez wykopu

mb

105,60

23%

 

3

Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy pow. fi63 bez wykopów

mb

Wycena indywidualna

23%

 

Pozostałe usługi w zakresie wykonawstwa wodociągów

 

4

Wykonanie wejścia do budynku przez ścianę piwnicy

Szt.

187,70

23%

 

5

Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 32 w budynku

Szt.

478,70

23%

 

6

Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 40 w budynku

Szt.

509,40

23%

 

7

Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 50 w budynku

Szt.

716,00

23%

 

8

Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 63 w budynku

Szt.

1062,62

23%

 

9

Montaż zaworu antyskażeniowego DN 25

szt.

103,31

23%

 

10

Montaż zaworu antyskażeniowego DN 32

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

11

Montaż zaworu antyskażeniowego DN 40

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

12

Montaż zaworu antyskażeniowego DN 50

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

13

Zabudowa studzienki termoizolacyjnej (z wbudowanym materiałem wchodzącym w skład podejścia wodomierzowego) z PE dla przewodów do fi 40 bez wykopu

Szt.

1007,60

23%

 
           

V. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALACJI WOD.-KAN.

 

WODOCIĄG

 

1

Lokalizacja awarii wodociągowych

h

149,40

23%

 

2

Samochód do lokalizacji awarii wodociągowych cena za 1 km

km

2,70

23%

 

3

Pełnienie nadzoru branżowego

h

101,20

23%

 

4

Pełnienie nadzoru branżowego każde następne rozpoczęte 30 minut

0,5h

50,60

23%

 

5

Przejazd 1 km sam. osob. do 3,5 t.

km

2,70

23%

 

6

Pomiar ciśnienia lub wydajności na hydrancie

szt.

100,90

23%

 

7

Zakręcenie lub odkręcenie zasuwy podłączeniowej do jednego budynku

szt.

134,40

8%

 

8

Wykonanie prac budowlanych związanych z przywróceniem zasilania w wodę budynku

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

9

Przeniesienie zestawu wodomierzowego bez konsoli

szt.

402,80

23%

 

10

Przeniesienie zestawu wodomierzowego z konsolą (fi 15-20)

Szt.

494,90

23%

 

11

Przeniesienie zestawu wodomierzowego z konsolą > fi 20

Szt.

Wycena indywidualna

23%

 

12

Przeniesienie zestawu wodomierzowego wraz z przebudową podejścia wodomierzowego

Szt.

Wycena indywidualna

23%

 

13

Przebudowa przyłącza wodociągowego

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

14

Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 bez wykopu**

szt.

444,10

8%

 

15

Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 bez wykopu**

szt.

686,30

8%

 

16

Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 wraz z wykopem***

szt.

818,50

8%

 

17

Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 wraz z wykopem***

szt.

1054,00

8%

 

18

Usunięcie uszkodzenia wodociągu/kanalizacji inne niż w punkcie IV. 14-17

Szt.

Wycena indywidualna

8%

 

19

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w obiektach mieszkalnych ****
Jednostka miary: "punkt" określa doprowadzenie instalacji zimnej wody lub instalacji ciepłej wody do przyboru lub wykonanie odpływu kanalizacyjnego od przyboru (bez materiału)

pkt

50,00

(bez materiału)

8%

 

20

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w innych obiektach niż mieszkalne ****
Jednostka miary: „punkt” (pkt) określa doprowadzenie instalacji zimnej wody lub instalacji ciepłej wody do przyboru lub wykonanie odpływu kanalizacyjnego od przyboru (bez materiału)

pkt

50,00

(bez materiału)

23%

 

21

Wymiana uszkodzonego zaworu

Szt.

Wycena indywidualna

   

22

Zabudowa dodatkowej zasuwy

Szt.

661,90

23%

 
           

KANALIZACJA

 

1

Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 22:00

h

342,70

8%

 

2

Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji w godzinach nocnych (22:00-6:00) oraz soboty, niedziele i święta

h

395,20

8%

 

3

Samochód specjalistyczny do udrożnienia ciągu kanalizacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 22:00

szt.

257,60

8%

 

4

Samochód specjalistyczny do udrożnienia ciągu kanalizacyjnego w godzinach nocnych (22:00-6:00) oraz soboty, niedziele i święta

szt.

297,50

8%

 

5

Nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z o.o. w celu usuwania awarii kanalizacyjnych

Szt.

207,40

23%

 

6

Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym

h

260,80

23%

 

7

Wykonanie inspekcji telewizyjnej do 30 mb wraz z opisem lub 1 godz. postoju niezawinionego przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku

h

255,00

23%

 

8

Wykonanie inspekcji telewizyjnej powyżej 30 mb

mb

8,20

23%

 

VI. USŁUGI W ZAKRESIE ANALIZ LABORATORYJNYCH

 

1

Analiza ścieków obejmująca 20 oznaczeń

szt.

528,42

23%

 

2

Analiza ścieków - pakiet przydomowe oczyszczalnie ścieków - 2 oznaczenia

szt.

125,80

23%

 

3

Analiza wody w zakresie zgodnym z monitoringiem parametrów grupy A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

szt.

100,11

23%

 

4

Analiza fizykochemiczna wody obejmująca 16 oznaczeń

szt.

213,66

23%

 

5

Analiza bakteriologiczna wody obejmująca 5 oznaczeń

szt.

103,42

23%

 

6

Analiza bakteriologiczna wody obejmująca oznaczenia bakterii gr. coli, bakterii E.coli

Szt.

30,42

23%

 

 

 

 

 

 

 

VII. CENNIK AKREDYTOWANYCH ANALIZ ŚCIEKÓW (Certyfikat akredytacji nr AB 1775)

 

1

Azot ogólny

szt.

36,74

23%

 

2

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

szt.

31,02

23%

 

3

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-CR

szt.

53,63

23%

 

4

Fosfor ogólny

szt.

53,39

23%

 

5

Temperatura ścieków

szt.

7,88

23%

 

6

Zawiesiny Ogólne

szt.

41,15

23%

 

7

Odczyn pH

Szt

7,88

   
           

VIII. OBSŁUGA GEODEZYJNA PRZYŁĄCZY

 

2

Inwentaryzacja wodociągowego przyłącza indywidualnego o długości do 25 mb

Szt.

 

Wg cen usługi obowiązujących w dniu przyjęcia zlecenia

 

 

23%

 

3

Inwentaryzacja wodociągowego przyłącza indywidualnego o długości powyżej 25 mb

Szt.

IX. POZOSTAŁE USŁUGI – DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 

1

Uzgodnienie branżowe – mapa A4 skala 1:500

Szt.

69,08

pierwsza strona

8%

 

2

Uzgodnienie branżowe - mapa A4 skala 1:500

Szt.

41,45

Każda kolejna strona

8%

 

3

Uzgodnienie trasy

Lokalizacja planowanej inwestycji pod względem kolizji z uzbrojeniem wod.- kan. – dotyczy obiektów liniowych – mapa A4 skala 1:500

Szt.

55,27

pierwsza strona

8%

 

4

Uzgodnienie trasy

Lokalizacja planowanej inwestycji pod względem kolizji z uzbrojeniem wod.- kan. – dotyczy obiektów liniowych – mapa A4 skala 1:500

Szt.

41,45

Każda kolejna strona

8%

 

5

Uzgodnienie lokalizacyjne w przypadku planowanej budowy obiektów innych niż liniowe

szt.

69,08

8%

 

6

Uzgodnienie lokalizacyjne w przypadku planowanej budowy obiektów innych niż liniowe

Szt.

41,45

Każda kolejna strona

8%

 

 

 

         
 

 

Legenda:

*dopuszcza się sporządzenie kosztorysu indywidualnego
**bez materiału
*** bez materiału, robót drogowych
**** stawka podatku VAT jest zgodna z art. 41 ust. 12 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
***** bez robót drogowych (rozbiórka lub odtworzenie nawierzchni) i prac związanych z przewiertami