• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pwik-rybnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 2. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 3. Na stronie internetowej występują niejasne opisy linków.
 4. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 5. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Kierownikiem Biura Obsługi Klienta – Karolina Wacławiec, kwaclawiec@pwik-rybnik.pl, tel. 324328087.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie dzwoniąc na numer 324328089 lub wysyłając prośbę na adres e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek administracyjny – Rybnik ul. Pod Lasem 62

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne od ul. Pod Lasem. Wejście główne od ul. Pod Lasem wymaga pokonania 5 stopni, wejście od parkingu wyposażone jest w podjazd dla wózków. Drzwi wejścia głównego oraz od parkingu są automatyczne.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w holu głównym na parterze budynku administracyjnego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – na lewo od Biura Obsługi Klienta.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed wejściem wyposażonym w podjazd dla wózków.

INFORMACJE DODATKOWE

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku dokłada starań by usunąć niezgodności i dostosować stronę www.pwik-rybnik.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.