• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedmiot działalności

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedmiot działalności Spółki


Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin Rybnik, Gaszowice i Jejkowice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.
 

Przedmiotem Działalności Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
4. Handel energią elektryczną,
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
6. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
7. Przygotowanie terenu pod budowę,
8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
9. Pozostałe badania i analizy techniczne,
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
 i targowiskami,
11. Przesyłanie energii elektrycznej,
12. Dystrybucja energii elektrycznej,
13. Wytwarzanie paliw gazowych,
14. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
15. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
16. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
17. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
 hydraulicznego i grzejnego,
20. Transport drogowy towarów,
21. Transport rurociągowy pozostałych towarów,
22. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
23. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
24. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
26. Działalność w zakresie architektury,
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
28. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
 i technicznych,
29. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,, 
31. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 gdzie indziej niesklasyfikowane,
34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
 chronionych prawem autorskim.