• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Forma organizacyjno-prawna

Tryb działania
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023.537 t.j. z poźń. zm.)

2. Decyzję Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK: 0153/13/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miasta Rybnika dnia 23 września 2021 r. (Uchwała nr 711/XLIII/2021).

4. Decyzję Wójta Gminy Gaszowice Nr 1 z dnia 9 stycznia 2003 r. 
w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

5. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice dnia 19 grudnia 2018 r. (Uchwała nr BR.0007.3.20.2018).

6. Decyzję Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 stycznia 2003 r. 
w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę.

7. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony
przez Radę Gminy Jejkowice dnia 23 sierpnia 2021 r. (Uchwała nr BR.0007.XXIX.191.2021).

8. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. 2022.1467 t.j. z późn. zm).

9. Umowę Spółki z dnia 02.12.99 r. z późń. zm. 
10. Decyzję Wójta Gminy Jejkowice z dnia 17.05.2010 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Decyzję Wójta Gminy Gaszowice nr GPI 7033/I/2010 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Organy spółki  
1. Zarząd

Zarząd spółki składa się z od jednego do czterech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, regulaminami Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Przemysław Grycman - Prezes Zarządu
Krzysztof Burda – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Schwan – Prokurent samoistny
Ewa Kojs – Prokurent samoistny


2. Rada  nadzorcza 

Zygmunt Łukaszczyk – Przewodniczący
Anna Starnawska – Wiceprzewodnicząca
Barbara Zawisza - Członek
Marek Kwiatoń - Członek
Maurycy Motyka - Członek

 

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 2. badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 3. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w ust. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 4. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 5. zawieranie, zmiana, wypowiadanie oraz rozwiązywanie odpowiednich umów w zakresie dotyczącym sprawowania zarządu w Spółce, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz określanie zakresu ich obowiązków,
 6. wykonywanie innych czynności ze stosunku zatrudnienia członków Zarządu,
 7. zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 8. zatwierdzanie podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 9. wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu działań ( czynności zawodowych ) mogących mieć charakter konkurencyjny wobec Spółki
 10. opiniowanie planu strategicznego

3. Zgromadzenie wspólników

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych za rok ubiegły oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie swoich obowiązków,
 2. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej i strategii spółki,
 3. podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat,
 4. zmiana umowy spółki,
 5. połączenie lub rozwiązanie spółki,
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 7. zbycie, wydzierżawienie, oddanie w zarząd przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 8. umorzenie udziałów,
 9. podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
 10. powoływanie i odwoływanie , zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej , ustalanie zasad kształtowania ich wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminów działania Rady Nadzorczej ,
 11. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
 12. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru
 13. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 14.  kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
 15. tworzenie funduszy celowych,
 16. decyzje w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 17. uzgadnianie treści regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej
 18. inne sprawy wymagające do swojej ważności uchwały Zgromadzenia Wspólników, wymienione w Umowie Spółki lub w Kodeksie Spółek Handlowych.